Sanktuarium Maryjne Królowej Polskiego Morza w Swarzewie
Strona Głowna December 03 2022 02:49:16
Nawigacja
Strona Głowna

W historii i Legendzie

Świątynia w świetle badań

Wierny Lud Kaszubski

W poezji, pieśni i modlitwie

Pielgrzymki i Odpusty

Piesza Pielgrzymka Kaszubska na Jasną Górę

Zaprzyjaźnione strony

Galeria zdjęć

Kalendarz
Grudzień 2022
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Koronacja Madonny Swarzewskiej

koronacjaDzień 8 września 1937 r. był jednym z najradośniejszych i podniosłych chwil w dziejach sanktuarium swarzewskiego. W tym dniu odbyła się uro­czysta koronacja Matki Boskiej Swarzewskiej na Królową Polskiego Mo­rza. Papież Pius XI w dekrecie nadesłanym przez Świętą Kongregację Obrzędów zezwolił na dokonanie uroczystej koronacji:

SACRA CONGREGATIO

RITUUM

N° C/3/37

CULMEN

We wsi Swarzewo, w diecezji chełmińskiej otaczają wierni najgłębszą czcią starożytną statuę N. Marii Panny z Dzieciątkiem Jezus. Niezliczone wota otaczające Statuę świadczą o wdzięczności wiernych i przywodzą na pamięć niezmierne laski, jakie Najłaskawsza Bogurodzica zazwyczaj udzie­la. W roku 1936 niecni złodzieje skradli korony, którymi uwieńczono M. Bożą i Dzieciątko Jezus. Teraz zaś Biskup Diecezji Chełmińskiej prosił usunie Jego Świątobliwość Pana Naszego Papieża Piusa XI, aby raczył sam Statuę N. Maryi Panny wraz z Dzieciątkiem Jezus w Swarzewie nową przyozdobić koroną. Jego Świątobliwość zaś uwzględniając szczegółowe okoli­czności przedłożone Sobie przez Kardynała Sekretarza Stanu, Eugeniusza Pacelliego, wydelegował miłościwie wspomnianego Biskupa, aby w Jego imieniu dokonał uroczystej koronacji wzmiankowanej Statuy. W sprawie tej polecił wydać Dekret niniejszy bez względu na przeciwne mu jakiekol­wiek przepisy z zachowaniem jednakże tych norm, które zachować należy.

Dnia 28 sierpnia 1937.

Kamil Kard. LAURENTI. Św. Kongr. Obrządków, Prefekt Alfons Carinci, Św. Kongr. Obrządków Sekretarz100.

Radosny fakt koronacji Madonny Swarzewskiej stawia pytanie - skąd wzięły się poprzednie korony, owej bolesnej nocy skradzione, skoro papie­ski dokument mówi: „nowa corona redimire dignaretur". Można z tekstu papieskiego wnioskować, że Madonna Swarzewska była już wcześniej ko­ronowana. Derc przedstawił zdjęcie z datą 14.09.1930 r., na którym Ma­donna Swarzewska i Dzieciątko są ukoronowane, a Maryja nadto trzyma berło101. A. Fridrich opisując rzeźbę swarzewską zaznaczył, że jest ona oz­dobiona koronami i berłem102. Również akta wizytacyjne potwierdzają to przekonanie. Archidiakon pomorski B. Złocki z roku 1766 wymienił w in­wentarzu koronę103. Podobne informacje pochodzą z wizytacji wcześniejszych, które dodawały, że koronę posiadało również Dzieciątko, a obie są udekorowane diamentami104. Mimo tych informacji, nigdzie nie znajduje­my wiadomości o uroczystej koronacji. W. Szołdrski rozważając rozwój kultu NMP w Swarzewie zauważył, że mimo wielu przeszkód wywołanych pruską racją stanu w latach zaboru, „prędzej czy później figura Najświętszej Dziewicy zostanie uroczyście ukoronowana"105. Zastanawiają­ce jest milczenie, a może ono jest rozstrzygające, o uroczystej koronacji Madonny Swarzewskiej autora zajmującego się właśnie tematem koronacji Madonn w Polsce106. Stan badań Smorońskiego nie może być jednak roz­strzygający w temacie naszej Madonny ze Swarzewa. Tym bardziej, że au­tor wspomniany dodaje: „Koronacje powagą kapituły watykańskiej w Pol­sce nie mają ustalonej normy postępowania"107. Konstatując tę kwestię w odniesieniu do naszej Madonny, możemy przyjąć hipotezę, że istniejące do kradzieży korony mogły pochodzić od anonimowego, podobnego do opata A. Kęsowskiego, dobrodzieja-fundatora, który jako dar dziękczynno-wotywny sprawił korony Madonnie i Dzieciątku w Swarzewie. W. Necel, który jest ostatnim, jak dotąd, poważnym badaczem dziejów Madonny Swarze­wskiej stwierdził: „Nie spotkałem w Swarzewie żadnej wzmianki o odbywającym się procesie przygotowującym koronację"108. A zatem ks. Necel potwierdził przedstawione wyżej przypuszczenie. Co zatem sprawiło, że koronując Madonnę Swarzewską, ukoronowano ją na Królową Polskiego Morza? Odpowiedź znajdujemy w obecności Madonny w rozległym pejza­żu zatoki i morza a zwłaszcza jego sztafażu - ludzi pracujących i żeglujących po morzu. Odpowiedź pisaną znajdujemy w dekrecie papieskim - koronacyjnym.

1. Wierni z największą czcią od najdawniejszych lat przychodzą przed figurę Matki Boskiej Swarzewskiej109.

2. Liczne wota zgromadzone wokół figury są dokumentami wdzięczności i świadczą o pamięci za wielkie łaski, jakie w Swarzewie otrzymują wierni za pośrednictwem Swojej Pani110.

3. Nie można nie doceniać okoliczności, że w pewien sposób do uroczy­stej koronacji figury Matki Boskiej Swarzewskiej „przyczynili się" złodzieje, którzy nocą z 4 na 5 stycznia 1936 r. okradli swarzewski kościół.

4. Prośba ówczesnego ordynariusza diecezji chełmińskiej skierowana do papieża Piusa XI aby pozwolił nowymi koronami uwieńczyć swa­rzewską figurę.

Przygotowanie tzw. dalsze do koronacji podjęto z chwilą stwierdzenia napadu rabunkowego na swarzewski kościół. W czasie grabieży uszkodzo­no obraz zasłaniający cudowną figurę111. W niedzielę rano 5 stycznia 1936 r. proboszcz swarzewski ks. W. Pronobis wskazał parafianom spustoszone miejsce i obrabowane tabernakulum, zamilkły organy, a zgromadzony lud zaczął śpiewać „Przepuść Panie, przepuść ludowi Twojemu". Wiadomość Sta lotem błyskawicy rozeszła się po całej Polsce. Ze wszystkich stron Izaczęły nadchodzić listy z wyrazami współczucia, oburzenia i potępienia dla złoczyńców. W sprofanowanym kościele swarzewskim odbywały się liczne nabożeństwa wynagradzające. Parafianie i okoliczna ludność gromadzili się na wspólnej modlitwie w swarzewskim kościele, zarówno w nie­dziele, jak i w dni powszednie, aby wynagrodzić wyrządzone zniewagi112. Biskup chełmiński St. W. Okoniewski zarządził w całej diecezji nabożeństwo ekspiacyjne. Do biskupa udała się delegacja parafian ze Swarzewa, której przewodził proboszcz swarzewski z prośbą o pozwolenie na uroczyste przywrócenie Swarzewskiej figurze koron. Do Swarzewa napływały z róż­nych stron Polski srebrne monety i inne cenne przedmioty, by „z nich na nowo złożyć ozdoby na skroniach Jezusa i Maryi"113.

Dekret koronacyjny nosi datę 28.08.1937 r. Ale według zachowanej relacji wiadomość o zgodzie (Roma locuta) papieża na dokonanie aktu luroczystej koronacji dotarła do Swarzewa już w lipcu 1937 r.114 Z zapisków As. Pronobisa wynika, że podjęto przygotowania z wielkim rozmachem przy 'współpracy księży kondekanalnych, wiernych i różnych instytucji. Przygoowania nie zamknęły się tylko na stronie zewnętrznej technicznej. Przed samą koronacją parafianie swarzewscy odbyli trzydniowe rekolekcje - triduum Maryjne, które przeprowadził ks. Moska CM, głosząc codziennie dwie nauki - rano i wieczorem115.

Same uroczystości trwały dwa dni: 7 i 8 września 1937 r. Pierwszego dnia od samego rana zaczęły do Swarzewa napływać liczne kompanie pielgrzymie z całej okolicy. Między innymi z Wejherowa, Pucka, Gdyni, Gdańska a nawet z odległych Chojnic. Pierwszego dnia o godz. 17.00 przy­byli do Swarzewa biskupi. Biskup St. W. Okoniewski, ordynariusz chełmiński i biskup Konstantyn Dominik. O godz. 15.00 biskup Dominik przewodniczył uroczystym nieszporom, w czasie których poświęcił chorą­giew Sodalicji Mariańskiej Panien116.

Przeniesienie statuy Matki Boskiej Swarzewskiej na plac koronacyjny i umieszczenie jej na specjalnie przygotowanym ołtarzu koronacyjnym przy śpiewie „Serdeczna Matko", rozpoczęto o godz. 19.00. Ołtarz i plac były przyozdobione symbolami państwowymi, kościelnymi oraz sprzętem i narzędziami rybackimi. Litania loretańska zainaugurowała całonocne czu­wanie. Cały plac był oświetlony. Widniały napisy: „Królowo Polskiego Mo­rza - módl się za nami", „Pójdźcie do mnie dziatki moje, wyczerpnijcie łaski zdroje”. Punktem kulminacyjnym był sam dzień 8 września 1937 r. Od godz. 5.00 odprawiane były w kościele msze św. O godz. 9.30 na placu ko­ronacyjnym odbyło się poświęcenie dzwonu koronacyjnego ufundowanego przez rodzinę Toruńskich z Wielkiej Wsi. Dzwon ten nosił na sobie w relie­fie wypukłym sceny upamiętniające swarzewską uroczystość. Dzwon ten nie zachował się, okupanci zabrali go na cele wojenne117.

Sumę pontyfikalną odprawił ordynariusz chełmiński biskup St. W. Okoniewski o godz. 10.00, wygłaszając jednocześnie kazanie118, w którym dominował wątek o przywiązaniu ludu kaszubskiego do „wiary katolickiej i Ojczyzny" i wątek o „nowym zbrataniu" Kaszub z Polską, „której lud Wy­brzeża ofiarowuje swoją świętość, od lat z czcią najwyższą przechowywaną i strzeżoną, cudowną figurę swej Patronki od dziś Królowej Polskiego mo­rza". Przed uroczystym aktem koronacji odczytano dekret papieski, które­go część dotyczącą koronacji Matki Boskiej Swarzewskiej na Królową Pol­skiego Morza spisano na cienkim pergaminie i umieszczono w berle przy­twierdzonym do ręki Madonny. Następnie biskup St. W. Okoniewski w obecności biskupa Konstantyna Dominika, licznie zebranego duchowień­stwa, wobec wojewody pomorskiego z Torunia Władysława Raczkiewicza - położył korony, najpierw na głowę Dzieciątka Jezus a potem na głowę Madonny. Obie korony wykonał złotnik poznański Stefan Tyrała119.

O godz. 11.30 intonując pieśń „Do Twej dążym kaplicy", ukorono­waną rzeźbę Matki Boskiej Swarzewskiej przeniesiono do kościoła para­fialnego i umieszczono na ołtarzu. Uroczystość zakończyły dwie pieśni:

„Pod Twą Obronę" i hymn „Te Deum Laudamus". Po południu o godz. 16.00 odprawiono przy nowo ukoronowanej figurze uroczyste nieszpory, po których pożegnano księży biskupów. Po nieszporach żegnano również pielgrzymki. Uroczystość transmitowana była przez Rozgłośnię Polskiego

Radia z Torunia a poświęcono antenowego czasu od 9.30 do 11.15. Liczne relacje przyniosła również prasa codzienna i czasopisma katolickie.

Zniszczony obraz - zasłonę „Madonny van Dycka" zastąpiono no­wym, ufundowanym przez parafiankę Franciszkę Potrykus. Obraz-osłona przedstawia Matkę Boską Swarzewską ukoronowaną, unoszącą się nad kościołem swarzewskim. Obraz-osłonę wykonał pelpliński malarz J. Drapiewski, który po wojnie kończył polichromię wnętrza kościoła w Swarzewie.

W jakimś czasie po owej bolesnej, świętokradczej nocy ułożono modlitwę - akt strzelisty: „Maryjo Matko, Jezu Zbawco. Świętokradca mógł Was zranić, nas zasmucić. Lecz nie zdoła nas od Was odwrócić"120. Wśród modlącego się ludu do Madonny występują zawołania strzeliste:

„Opiekunko rybaków - ratuj tonących" oraz „Królowo Polskiego Morza, Matko Niepokalana, módl się za nami".

W uroczystości koronacyjnej uczestniczyło ok. 50 tysięcy wiernych121.

 

Ołtarz główny w kościele swarzewskim przed obrabowaniem go w roku 1936

Ołtarz główny w kościele swarzewskim przed obrabowaniem go w roku 1936


100 Dokument w j. łacińskim i polskim w: MDCh, Pelplin 1937, nr 9-10, s. 774-775
101 Derc.dz.cyt., s. 30.
102 Fridrich, dz. cyt., s. 328.
103 ADCh G-63a f. 67/68: "...coronae parva argentae...".
104 ADCh G-ll, f. 133.
105 Szotdrski,dz.cyt.,s.546.
106 SmorońskiK., Cudowne Obrazy MB w Polsce ukoronowane uroczyście. HD 32: 1937, s.331-333.
107 Tamże, s. 333.
108 Necel W., dz. cyt., s. 30.
109 Z dekretu: „In pago Swarzewo in Culmensi Dioecesi, fideles maxima veneratione perantiquam Imaginem B.M.V. cum Infantulo Jesu...".
110 Z dekretu: „innumera dona quibus sacra haec Imago circumdatur, grati animi fidelium documento sunt et memoriam revocant enmiarum gratiarum quas Ipsa Benignissima Dcipara indulgere solet".
111 Obraz ten, cytuję za ks. Neclem, był reprodukcją „Madonny van Dycka i został jako dar łaski podarowany przez cesarza Wilhelma I dla kościoła w Swarzewie z okazji ukończenia jego budowy w 1880 r.
112 Der c, dz. cyt., s. 28-33. Przewodnik Katolicki 2: 1936, nr 6, s. 83 - Poszedł płacz wielki po ziemi kaszubskiej.
113 Tamże.
114 Necel W., dz. cyt., s. 33.
115 Tamże
116 Te informacje pochodzą z programu na uroczystość.
117 Według relacji ks. Romana Wiśniewskiego.
118 Gazeta Morska, 9.09.1937 - „Wielki Dzień Wybrzeża".
119 Necel W., dz. cyt., s. 35.
120 Relacje ks. R. Wiśniewskiego cyt. Necel, dz. cyt., s. 38.
121 Słowo Pomorskie, 12.09.1937 - „Chroń nas rybaków na morzu”.

Dodane przez Administrator dnia February 04 2007 10:26:0213284 Czytań - Drukuj
Copyright © Parafia NNMP 2007
Zapraszamy na Kaszuby! Powered: eXtreme-Fusion